کلینیک تخصصی و فوق تخصصی امید
درمانگاه جراحی مغز و اعصاب
 

نام و نام خانوادگی:

 دکتر محمدرضا ساعتيان

متخصص:

جراحی مغز و اعصاب

 

روزهای حضور در کلينيک : يکشنبه

 

نام و نام خانوادگی:

دکتر فهيمه اسمعيلی

متخصص:

جراحی مغز و اعصاب

 

روزهای حضور در کلينيک : يکشنبه و سه شنبه

 

 

نام و نام خانوادگی:

دکتر مهدی ارجی پور

متخصص :

جراحی مغز و اعصاب

 

روزهای حضور در کلينيک : شنبه ، دوشنبه وچهارشنبه

 

پیوندها